GRAMMAR

Osaka-ben

Osaka-ben is a typical dialect of Kansai region. Kansai-ben is roughly the same as Osaka-ben. In this area, almost all people speaks a dialect only.
Corresponds Area
Similar Dialect

Japanese Dialects Homepage

Study Osaka-ben in Japanese

sentence-final particle "ne" => "na"
atsui ne => atsui na , hajimaru ne => hajimaru na
sentence-final particle "yo" => "de / wa"
yokatta yo => yokatta de , tabeta yo => tabeta de , iku yo => iku wa
"wa" is a weaker argument than "de".
sentence-final particle "dayone / deshou" => "yan(ka)"
uso dayone => uso yan , mita yone => mita yan
predicative form "da" => "ya"
genki da => genki ya , kore da yo => kore ya de , hima da kara => hima ya kara
hima da kedo => hima ya kedo , hima dattara => hima yattara
kirei da shi => kirei ya shi , ashita darou/ deshou => ashita yaro
mitan da => mitan ya
"nda" => "nen" , "tanda" => "ten" , "nanda" => "yanen"
umi ikunda => umi ikunen , umi ittanda => umi itten , aho nanda => aho yanen
negative-form "nai" => "hen"
nomanai => nomahen , tabenai => tabehen , shinai => seehen
kamo shirenai => kamo shirehen
negative-form "nakatta" => "nanda"
nomanakatta => nomananda , shiranakatta => shirananda
negative-form "ja nai" => "ya nai / chau"
genki ja nai => genki ya nai/ chau , nihon-jin ja nai => nihon-jin ya nai/ chau
negative-form "ku nai" => "nai"
samuku nai => samu nai , tabetaku nai => tabeta nai
aspect "te iru" => "teru / toru" (masculine word)
nonde iru => nonderu / nondoru , mite inai => mite hen
aspect "te irun" => "ten" , "te oku" => "toku"
nani shite irun da => nani shiten nen , oite oku => oitoku
"te ageru" => "taru" , "te shimatta" => "te mouta"
oshiete ageru => oshietaru , nete shimatta => nete mouta
"kara" => "sakai"
kaeru kara => kaeru sakai , karui kara => karui sakai , hima da kara => hima ya sakai
imperative imperative-form => masu-form + prolonged sound
miro => mii , kake => kakii , tabero => tabee , shiro => see
imperative "naide(kudasai)" => "ntoite(kudasai)"
ikanaide => ikantoite , shinaide kudasai => sentoite kudasai
imperative dictionary-form + "na" => masu-form + "na"
kakuna => kakina , nomuna yo => nomina ya
imperative between "naide" and "na" => masu-form + "nasanna"
nomanaide => nominasanna , kakanaide => kakinasanna , iwanaide => iinasanna
volition "shiyou" => "shiyo"
ryokou-shiyou => ryokou-shiyo , mata ikou ne => mata iko na
"to omou" => "omou"
nihonjin da to omou => nihonjin ya omou , ikou to omou => iko omou
causative "saseru" => "sasu"
kakaseru => kakasu , tabesaseru => tabesasu , benkyou-saseru => benkyo-sasu
"te irassharu" => "te haru"
nani shite irassharu => nani shite haru , nete irassharu => nete haru
hayaku=>hayo , ookiku=>ookyu , yasuku=>yasu , hiroku=>hiro
hayaku kite => hayo kite , ookiku natta => ookyu natta
yasuku shite => yasu shite
particles => " "
easy to omit

PRACTICE
Read Standard JapaneseInput into Osaka-ben
[EX] Hima datta ra, isshoni ikanai?
[Q1] Ame furanai ne.
[Q2] Ashita da yo.
[Q3] Shusshin wa Osaka nanda.
[Q4] Hayaku shiro.
[Q5] Kirei da shi, shinsetsu da to omou.
[Q6] Tsuyoku shimenai de kudasai.
[Q7] Unten-shinai de kudasai.

WORDS
watashi (feminine word) => uchi , watashi-tachi (feminine word) => uchi-ra , kimi => jibun , Suzuki-san => Suzuki-han , otousan => oton , okaasan => okan , totemo => meccha , hontou => honma , ii => ee , omoshiroi => omoroi , (tsukarete) tsurai => shindoi , dame => akan , fukuzatsuna => yayakoshii , suki ja nai => sukan , taihen => nangi , baka => aho , arigatou => ookini , ikura => nanbo , soredeha => hona , chigau => chau , iru => iteru , itte => yuute , gozaimasu => omasu , kamawanai => kamahen , suteru => hokasu , katazukeru => naosu , tataku => shibaku , naguru => dotsuku , takusan => gyousan