GRAMMAR

Sendai-ben

Sendai-ben is a typical dialect of Tohoku region. Dialects in Tohoku region differs minutely from place to place.
Corresponds Area
Similar Dialect

Japanese Dialects Homepage

Study Sendai-ben in Japanese

particle "o" => "ba"
zasshi o katta => zasshi ba katta , mado o akeru => mado ba akeru
particle "ni / e" => "sa"
Tokyo e iku => Tokyo sa iku , tomodachi ni kashita => tomodachi sa kashita
negative-form "nai" => "ne"
kawanai => kawane , samukunai => samukune
negative-form "ja nai" => "de ne"
gakusei ja nai => gakusei de ne , hima ja nai => hima de ne
"sou" => "n"
sou da => n da , sou ja nai => n de ne
"te" => "te ke"
katte => katte ke , oshiete => oshiete ke
"te kure" => "te kero"
katte kure => katte kero , oshiete kure => oshiete kero
"te kudasai" => "te kerai / te kesai"
katte kudasai => katte kerai , oshiete kudasai => oshiete kerai
minaide kudasai => minaide kerai
"te ageru" => "te keru"
kashite ageru => kashite keru , katte ageru => katte keru
"kara / yo" => "kkara"
jikan ga nai kara ikanai => jikan ga ne kkara ikane
oishii yo => oishi kkara , kore ageru yo => kore ke kkara
"yone" => "cchaa"
taberu yone => taberu cchaa , oishii yone => oishi cchaa
"?" => "ccha?"
taberu? => taberu ccha? , hima? => hima ccha?
conjecture "darou / deshou" => "be"
samui darou => samui be , Nihon-jin deshou => Nihon-jin da be
"te shimau / rareru" => causative-form + "saru / rasaru"
tsuitsui takusan tabete shimamu => tsuitsui takusan taberasaru
takusan nonde shimatta => takusan nomasatta
mado ga akerarenai => mado ga akasannai

PRACTICE
Read Standard JapaneseInput into Sendai-ben
[EX] Tokei o katte.
[Q1] Sou sou.
[Q2] Kouen e ikanai?
[Q3] Watashi no ja nai.
[Q4] Ashita mo kuru yone.
[Q5] Oshiete ageru yo.
[Q6] Nani ka nomu?
[Q7] Tabako o suwanaide kudasai.