GRAMMAR

Hokkaido-ben

Hokkaido-ben is a dialect of Hokkaido region. But, compared with standard Japanese, Hokkaido-ben is not so different.
Corresponds Area
Similar Dialect

Japanese Dialects Homepage

Study Hokkaido-ben in Japanese

confirmation "yone? / deshou?" => "ssho?"
iku yone => iku ssho , hima da yone => hima ssho , kore da yone => kore ssho
strong confirmation "yone? / deshou?" => "shoya?"
itta yone => itta shoya , ashita deshou => ashita shoya
conjecture "darou / deshou" => "be"(masculine word)
samui darou => samui be , Nihon-jin deshou => Nihon-jin dabe
volitional-form / dictionary-form +"zo" => dictionary-form +"be"(masculine)
nomou => nomube , kaerou => kaerube
"nasai" / imperative-form => conditional-form
tabenasai => tabere , kakinasai => kake , shinasai => sure , kinasai => kore
potential-form of 1 group verbs => "reru"
ikeru => ikareru , nomeru => nomareru
"te shimau / rareru" => causative-form + "saru / rasaru"
tsuitsui takusan tabete shimamu => tsuitsui takusan taberasaru
takusan nonde shimatta => takusan nomasatta
mado ga akerarenai => mado ga akasannai

PRACTICE
Read Standard JapaneseInput into Hokkaido-ben
[EX] Umai yone.
[Q1] Tokyo mo samui deshou.
[Q2] Isshoni asobou.
[Q3] Kono pen kakenai.
[Q4] Hayaku nenasai.