GRAMMAR

Kyoto-ben

Kyoto-ben is a traditional dialect of Kyoto. Modern Kyoto-ben is also common as Osaka-ben.
Corresponds Area
Similar Dialect

Japanese Dialects Homepage

Study Kyoto-ben in Japanese

nen, ten, hen etc
Look at Osaka-ben.
Subject Honorifics => harimasu
kakaremasu => kakaharimasu , taberaremashita => tabeharimashita
saremasu => shi(ya)harimasu , koraremasu => ki(ya)harimasu
te-form "irasshaimasu" => ta-form "harimasu"
shite irasshaimasu => shita harimasu , mite irassharu => mitaharu
itte irasshaimasu => iuta harimasu
arimasen => ohen
chizu wa arimasen => chizu wa ohen , gakusei ja arimasen => gakusei ya ohen
kudasai mase => okure yasu / okuryasu
kochira o kudasai mase => kochira o okure yasu
mite kudasai mase => mitokure yasu , tsukatte kudasai mase => tsukattokure yasu
verb "ru deshou ka" => verb "massharo ka"
wakaru deshou ka => wakarimassharo ka
noun "deshou ka" => noun "dessharo ka"
dou deshou ka => dou dessharo ka
desu => dosu , deshita => doshita
sou desu => sou dosu , dou deshita => dou doshita , hima desu => hima dosu
i-adjective "ai" => "ou" , "ii" => "yuu" , "ui" => "uu" , "oi" => "ou"
takai => takou , ookii => ookyuu , usui => usuu , ooi => oou
i-adjective "ku" verb => i-adjective "u" verb
samuku narimasu => samuunarimasu , utsukushiku naru => utsukusyuu naru
yasuku shite => yasuu shite , ookiku kaku => ookyuu kaku
i-adjective "i desu" => i-adjective "osu"
oishii desu => oishi osu / oishuu osu , samui desu => samu osu / samuu osu
ii desu => yoroshi osu / yoroshuu osu , ureshii desu => ureshi osu / ureshuu osu
i-adjective "katta desu" => i-adjective "oshita"
samukatta desu => samu oshita / samuu oshita
totemo i-adjective => i-adjective i-adjective
totemo atsui => atsui atsui , totemo osoi => osoi osoi
sentence-final particle "ne" => "na"
sou desu ne => sou dosu na , atsui desu ne => atsuu osu na
sentence-final particle "yo" => "e"
ikimasu yo => ikimasu e , kochira desu yo => kochira dosu e

PRACTICE
Read Standard JapaneseInput into Kyoto-ben
[EX] Mainichi atsui desu ne.
[Q1] Kore wa 1000-yen deshita.
[Q2] Oishii desu yo.
[Q3] Mata kite kudasai mase.
[Q4] Kono hon deshou ka.
[Q5] Yasuku shimashita.
[Q6] Sensei ga sunde irasshaimasu.
[Q7] Utsukushiku nararemashita ne.