Osaka-ben

Osaka-ben is a typical dialect of Kansai region. Kansai-ben is roughly the same as Osaka-ben. In this area, almost all people speaks a dialect only.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
sentence-final particle "ne" => "na"
atsui ne => atsui na
hajimaru ne => hajimaru na
sentence-final particle "yo" => "de / wa"
yokatta yo => yokatta de
tabeta yo => tabeta de
iku yo => iku wa
"wa" is a weaker argument than "de".
sentence-final particle "dayone / deshou" => "yan(ka)"
uso dayone => uso yan
mita yone => mita yan
predicative form "da" => "ya"
genki da => genki ya
kore da yo => kore ya de
hima da kara => hima ya kara
hima da kedo => hima ya kedo
hima dattara => hima yattara
kirei da shi => kirei ya shi
ashita darou/ deshou => ashita yaro
mitan da => mitan ya
"nda" => "nen"
umi iku nda => umi iku nen
"tanda" => "ten"
umi itta nda => umi itten
"nanda" => "yanen"
aho nanda => aho yanen
negative-form "nai" => "hen"
nomanai => nomahen
tabenai => tabehen
shinai => seehen
kamo shirenai => kamo shirehen
negative-form "nakatta" => "nanda"
nomanakatta => nomananda
shiranakatta => shirananda
negative-form "ja nai" => "ya nai / chau"
genki ja nai => genki ya nai/ chau
nihon-jin ja nai => nihon-jin ya nai/ chau
negative-form "ku nai" => "nai"
samuku nai => samu nai
tabetaku nai => tabeta nai
"te iru" => "teru / toru" (masculine word)
nonde iru => nonderu / nondoru
mite inai => mite hen
"te irun" => "ten"
nani shite irun da => nani shiten nen
"te oku" => "toku"
oite oku => oitoku
"te ageru" => "taru"
oshiete ageru => oshietaru
"te shimatta" => "te mouta"
nete shimatta => nete mouta
"kara" => "sakai"
kaeru kara => kaeru sakai
karui kara => karui sakai
hima da kara => hima ya sakai
imperative-form => masu-form prolonged sound
miro => mii
kake => kakii
tabero => tabee
shiro => see
"naide(kudasai)" => "ntoite(kudasai)"
ikanaide => ikantoite
shinaide kudasai => sentoite kudasai
dictionary-form "na" => masu-form "na"
kakuna => kakina
nomuna yo => nomina ya
between "naide" and "na" => masu-form "nasanna"
nomanaide => nominasanna
kakanaide => kakinasanna
iwanaide => iinasanna
"shiyou" => "shiyo"
ryokou-shiyou => ryokou-shiyo
mata ikou ne => mata iko na
"to omou" => "omou"
nihonjin da to omou => nihonjin ya omou
ikou to omou => iko omou
causative "saseru" => "sasu"
kakaseru => kakasu
tabesaseru => tabesasu
benkyou-saseru => benkyo-sasu
"te irassharu" => "te haru"
nani shite irassharu => nani shite haru
nete irassharu => nete haru
i-adjective aku => o
hayaku kite => hayo kite
i-adjective iku => yu
ookiku natta => ookyu natta
i-adjective uku => u
yasuku shite => yasu shite
i-adjective oku => o
hiroku nai => hiro nai
particles => " "
easy to omit

PRACTICE
[EX] Hima datta ra, isshoni ikanai?

[Q1] Ame furanai ne.

[Q2] Ashita da yo.

[Q3] Shusshin wa Osaka nanda.

[Q4] Hayaku shiro.

[Q5] Kirei da shi, shinsetsu da to omou.

[Q6] Tsuyoku shimenai de kudasai.

[Q7] Unten-shinai de kudasai.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben


WORDS
・Standard Japanese
    Osaka-ben
watashi (feminine word)
    uchi
watashi-tachi (feminine word)
    uchi-ra
kimi
    jibun
・Suzuki-san
    Suzuki-han
otousan
    oton
okaasan
    okan
totemo
    meccha
hontou
    honma
ii
    ee
omoshiroi
    omoroi
(tsukarete) tsurai
    shindoi
dame
    akan
fukuzatsuna
    yayakoshii
suki ja nai
    sukan
taihen
    nangi
baka
    aho
arigatou
    ookini
ikura
    nanbo
soredeha
    hona
chigau
    chau
iru
    iteru
itte
    yuute
gozaimasu
    omasu
kamawanai
    kamahen
suteru
    hokasu
katazukeru
    naosu
tataku
    shibaku
naguru
    dotsuku
takusan
    gyousan