Sendai-ben

Sendai-ben is a typical dialect of Tohoku region. Dialects in Tohoku region differs minutely from place to place.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
particle "o" => "ba"
zasshi o katta => zasshi ba katta
mado o akeru => mado ba akeru
particle "ni / e" => "sa"
Tokyo e iku => Tokyo sa iku
tomodachi ni kashita => tomodachi sa kashita
negative-form "nai" => "ne"
kawanai => kawane
samukunai => samukune
negative-form "ja nai" => "de ne"
gakusei ja nai => gakusei de ne
hima ja nai => hima de ne
"sou" => "n"
sou da => n da
sou ja nai => n de ne
"te" => "te ke"
katte => katte ke
oshiete => oshiete ke
"te kure" => "te kero"
katte kure => katte kero
oshiete kure => oshiete kero
"te kudasai" => "te kerai / te kesai"
katte kudasai => katte kerai
oshiete kudasai => oshiete kerai
minaide kudasai => minaide kerai
"te ageru" => "te keru"
kashite ageru => kashite keru
katte ageru => katte keru
"kara / yo" => "kkara"
jikan ga nai kara ikanai => jikan ga ne kkara ikane
oishii yo => oishi kkara
kore ageru yo => kore ke kkara
"yone" => "cchaa"
taberu yone => taberu cchaa
oishii yone => oishi cchaa
"?" => "ccha?"
taberu? => taberu ccha?
hima? => hima ccha?
conjecture "darou / deshou" => "be"
samui darou => samui be
Nihon-jin deshou => Nihon-jin da be
"te shimau / rareru" => causative-form "saru / rasaru"
tsuitsui tabete shimamu => tsuitsui taberasaru
takusan nonde shimatta => takusan nomasatta
mado ga akerarenai => mado ga akasannai

PRACTICE
[EX] Tokei o katte.

[Q1] Sou sou.

[Q2] Kouen e ikanai?

[Q3] Watashi no ja nai.

[Q4] Ashita mo kuru yone.

[Q5] Oshiete ageru yo.

[Q6] Nani ka nomu?

[Q7] Tabako o suwanaide kudasai.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben