Hokkaido-ben

Hokkaido-ben is a dialect of Hokkaido region. But, compared with standard Japanese, Hokkaido-ben is not so different.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
confirmation "yone? / deshou?" => "ssho?"
iku yone => iku ssho
hima da yone => hima ssho
kore da yone => kore ssho
strong confirmation "yone? / deshou?" => "shoya?"
itta yone => itta shoya
ashita deshou => ashita shoya
conjecture "darou / deshou" => "be"(masculine word)
samui darou => samui be
Nihon-jin deshou => Nihon-jin dabe
volitional-form => dictionary-form +"be"(masculine)
nomou => nomube
kaerou => kaerube
"nasai" => conditional-form
tabenasai => tabere
kakinasai => kake
shinasai => sure
kinasai => kore
potential-form of 1 group verbs => "reru"
ikeru => ikareru
nomeru => nomareru
"te shimau / rareru" => causative-form "saru / rasaru"
tsuitsui tabete shimau => tsuitsui taberasaru
takusan nonde shimatta => takusan nomasatta
mado ga akerarenai => mado ga akasannai

PRACTICE
[EX] Umai yone.

[Q1] Tokyo mo samui deshou.

[Q2] Isshoni asobou.

[Q3] Kono pen kakenai.

[Q4] Hayaku nenasai.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben