Kyoto-ben

Kyoto-ben is a traditional dialect of Kyoto. Modern Kyoto-ben is also common as Osaka-ben.
Corresponds Area
Similar Dialect
GRAMMAR
nen, ten, hen etc
Look at Osaka-ben.
Subject Honorifics => harimasu
kakaremasu => kakaharimasu
taberaremashita => tabeharimashita
saremasu => shi(ya)harimasu
koraremasu => ki(ya)harimasu
te-form "irasshaimasu" => ta-form "harimasu"
shite irasshaimasu => shita harimasu
mite irassharu => mitaharu
itte irasshaimasu => iuta harimasu
arimasen => ohen
chizu wa arimasen => chizu wa ohen
gakusei ja arimasen => gakusei ya ohen
kudasai mase => okure yasu / okuryasu
kochira o kudasai mase => kochira o okure yasu
mite kudasai mase => mitokure yasu
tsukatte kudasai mase => tsukattokure yasu
verb "ru deshou ka" => verb "massharo ka"
wakaru deshou ka => wakarimassharo ka
noun "deshou ka" => noun "dessharo ka"
dou deshou ka => dou dessharo ka
desu => dosu , deshita => doshita
sou desu => sou dosu
dou deshita => dou doshita
hima desu => hima dosu
i-adjective "ai" => "ou"
takai => takou
i-adjective "ii" => "yuu"
ookii => ookyuu
i-adjective "ui" => "uu"
usui => usuu
i-adjective "oi" => "ou"
ooi => oou
i-adjective "ku" verb => i-adjective "u" verb
samuku narimasu => samuu narimasu
utsukushiku naru => utsukusyuu naru
yasuku shite => yasuu shite
ookiku kaku => ookyuu kaku
i-adjective "i desu" => i-adjective "osu"
oishii desu => oishi osu / oishuu osu
samui desu => samu osu / samuu osu
ii desu => yoroshi osu / yoroshuu osu
ureshii desu => ureshi osu / ureshuu osu
i-adjective "katta desu" => i-adjective "oshita"
samukatta desu => samu oshita / samuu oshita
totemo i-adjective => i-adjective i-adjective
totemo atsui => atsui atsui
totemo osoi => osoi osoi
sentence-final particle "ne" => "na"
sou desu ne => sou dosu na
atsui desu ne => atsuu osu na
sentence-final particle "yo" => "e"
ikimasu yo => ikimasu e
kochira desu yo => kochira dosu e
sentence-final particle "n da" => "nya"
iku n da => iku nya
dou suru n darou => dou sun nyaro

PRACTICE
[EX] Mainichi atsui desu ne.

[Q1] Kore wa 1000-yen deshita.

[Q2] Oishii desu yo.

[Q3] Mata kite kudasai mase.

[Q4] Kono hon deshou ka.

[Q5] Yasuku shimashita.

[Q6] Sensei ga sunde irasshaimasu.

[Q7] Utsukushiku nararemashita ne.

Hokkaido-ben

Sendai-ben

Nagoya-ben

Kyoto-ben

Osaka-ben

Hiroshima-ben

Hakata-ben